Orars de daurida
Ciastel de Tor

1. de ma–1. domënia de novëmber

Mertesc–domënia: 10.00–18.00
Lönesc: Stlüt
Ursus ladinicus

1. de ma–1. domënia de novëmber

Mertesc–domënia: 10.00–18.00
Lönesc: Stlüt
MUS
LA

Ciastel de Tor

La storia dinaminca dla cultura ladina cuntada daite dai mürs imposanc dl Ciastel de Tor.

Ciastel de tor

Tl 1230 â i sorvidus sudic dl vësco da Porsenú fat sö na tor residenziala de trëi alzades. Cun le passé di secui éra deventada n ciastel, abité dal 1800 inant da families de paurs. Da plü co 20 agn á le Museum Ladin süa sënta ti mürs antics, ti scincan indô vita nöia ai ambiënc originai.

Le Museum di ladins y dles ladines

Beispiel einer ladinischen Stube im Museum Ladin Ciastel de Tor in St. Martin in Thurn.

Le MusLa se dá jö cun la storia y la vita dla jënt dles valades ladines dles Dolomites: la Val Badia, Gherdëna, Fascia, Fodom y Ampëz. Te vigni valada s’ál svilupé n idiom autonom, acompagné da manires da vire y tradiziuns desfarëntes.

La cultura rica dles ladines y di ladins vëgn spligada te na manira saurida, alzan fora aspec desvalís che é de gran importanza por la sozieté ladina. Al vëgn tut en conscidraziun sides tematiches zentrales de natöra storica sciöche ince contignüs atuai. Temesc sciöche tradiziuns, cultura, geografia, artejanat, ert y musiga se integrëia tl setur dl’economia, turism y tl sistem formatif y, pormët na odüda ampla tla storia y tl presënt di ladins y dles ladines.

Porsones adultes
Intrami i museums: 10,– €
Ciastel de Tor: 8,– €
Ursus ladinicus: 6,– €
Cherta familia

(2 porsones adultes + mituns / mitans cina 16 agn)

Intrami i museums: 20,– €
Ciastel de Tor: 16,– €
Ursus ladinicus: 12,– €
Cherta familia mini

(1 porsona adulta + mituns / mitans cina 16 agn)

Intrami i museums: 10,– €
Ciastel de Tor: 8,– €
Ursus ladinicus: 6,– €
Mituns y mitans
Prisc arbassé

(studënc/studëntes cina 27 agn, jënt vedla, grups sura 15 porsones, porsones cun dejabilité)

Intrami i museums: 8,– €
Ciastel de Tor: 6,50 €
Ursus ladinicus: 4,50 €
Classes
Piktogram des Ciastel de Tor
Ciastel de Tor

1. de ma–1. domënia de novëmber

Mertesc–domënia:
10.00–18.00
Lönesc:
Stlüt
Piktogram des Ursus ladinicus
Ursus ladinicus

1. de ma–1. domënia de novëmber

Mertesc–domënia:
10.00–18.00
Lönesc:
Stlüt

Porsones cun dejabilité é de cör bëgngnüdes te nosc museum. I se porvun da Ves pité na vijita al museum tan plajora che i sciafiun. Deache le Museum Ladin Ciastel de Tor a San Martin é n ciastel medieval, él baldi da podëi jí ite te püc locai cun le scagn da rodes. Les mostres temporanes tla strotöra nöia dl comples pó bëgn dötes gní vijitades zënza problems cun le scagn da rodes. I salamënc dl Museum Ladin Ursus ladinicus é düc azessibli cun le scagn da rodes.

Al nes desplej da messëi informé che cians y d’atri tiers ne pó nia ite te nosc museum porvia de nüsc esponac y ince porvia di vijitadus / dles vijitadësses. Tles lercs davertes y tl frabicat nü (café, mostra temporana) é i tiers invers bëgngnüs. I Ves rengraziun por Osta comprenjiun y i nes confortun sön Osta vijita.

Audioguide multilinguala
Plaza da parché
Bar / Café
Botëga dl museum

Mostres

Mostra permanënta

Storia y presënt dles ladines y di ladins

Foto der Dauerausstellung über die Geschichte und Gegenwart Ladiniens im Museum Ladin Ciastel de Tor in St. Martin in Thurn.

Descür la cultura tres i sënsc! Tl ciastel medieval cun locai originai, stües y salfs d’esposiziun vëgnel pité vijiuns emozionantes tla cultura ladina. Tres diorams, teater d’ambries, portraits che baia, animaziuns digitales interatives y modei devënta la storia di ladins vitala.

Mostra temporana
Mostra

La mostra speziala nöia tl Museum Ladin pîta n cheder afascinant dla maiú estinziun de massa sozedüda tla storia dla Tera y la mët en corelaziun cun la crisa climatica atuala. 

Mostra temporana
Mostra

ert tla tor 2024

Mostra temporana
Mostra

Mostra de libri por pici, jogn y gragn

MUS
LA

Vijites acompagnades y evënc

Sides tl Ciastel de Tor co ince tl Ursus ladinicus y implü tles vijinanzes incëria, vëgnel regolarmënter tigní manifestaziuns entusiasmantes y vijites acompagnades informatives. I vijitadus/les vijitadësses á l’ocajiun da conësce la storia y la cultura dla regiun te na manira plajora. Le MusLa trasformëia les escurjiuns acompagnades y les spazirades te na esperiënza naturalistica emozionanta y te na destinaziun ideala por les jites, olache la natöra vëgn descurida da na prospetiva plü coscienziosa. Tres iniziatives particolares, vijites acompagnades y esposiziuns temporanes desvalies, cheriunse n lian cun tematiches atuales.

MUS
LA

Nosc Café

Le Panorama-Café fej pert dla strotöra nöia. Godesse na palsa y ponsede ciamó n iade ala storia afascinanta dla cultura ladina cun na odüda imprescionanta sön le panorama dles Dolomites. Tolesse dlaurela por n café, n snack o n gote de vin y stede ciamó n momënt tl bel monn ladin.

 

ORARS DE DAURIDA
Le café é atualmënter davert dal mertesc ala domënia, dales 10:00 ales 14:00. Passede a nes ciafé!

MUS
LA

Nosta botëga

Le Museum Ladin Ciastel de Tor y le Museum Ladin Ursus ladinicus á na botëga, olache al é da ciafé libri, recordanzes y produc tipics dl artejanat local.

Typische ladinische Holzpuppen im Shop des Museum Ladin Ciastel de Tor in St. Martin in Thurn.

Il Ciastel de Tor sciöche location por tü evënc

Foto eines Veranstaltungsraumes im Museum Ladin Ciastel de Tor in St. Martin in Thurn.

I afitun locai tl Ciastel de Tor y le Café sciöche location esclusiva por üsc evënc: nozes, evënc culturai, conferënzes y sentades, sesciuns fotografiches, lercs por mostres temporanes y tröp d’ater.